احتیاجات انرژی NRC برای گوساله های تغذیه شده

mohsenian669999730

احتیاجات انرژی NRC برای گوساله های تغذیه شده با جایگزین شیر به اضافه استارتر:

مقدمه: احتیاجات ME گوساله هایی که تنها با شیر یا جایگزین شیر تغذیه کرده اند، نسبتاً ساده می باشد و مقدار ME مورد نیاز برای نگهداری و افزایش وزن بدن برای حیوان برآورد می شود . بر آن اساس مقدار ME خوراک مایع محاسبه می شود. با این حال در مورد خوراک های متعدد ما نیازمند محاسبه نیازME و مقدار ME موجود در هر خوراک می باشیم.

محاسبه احتیاجات ME: محاسبه احتیاجات ME گوساله های تغذیه شده با خوراک های متعدد کمی مشککل تر می باشد.

برای محاسبه کلیMEm از فرمول زیر استفاده می شود:

                                                                       ۸۲۵/۰ ÷ ۷۵/۰ (kg) BW X 086/0

مقدار ME مورد نیاز برای افزایش وزن بدن (MEg) با فرمول زیر محاسبه می شود:

                                        ۶۵۲/۰ ÷] ۶۹/۰ X 2/1 (kg) gain BW X 355/0 BW X 84/0 ) [

نیاز کلی ME از حاصل جمع MEm و MEg بدست می آید و درآخرین ستون از جدول ۱ نشان داده شده است.

وزن بدن

افزایش وزن بدن (گرم در روز)

MEm           (مگا کالری در روز)

MEg              (مگا کالری در روز)

ME                  (مگا کالری در روز)

۳۰

۲۰۰

۳۴/۱

۴۳/۰

۷۷/۱

۳۰

۴۰۰

۳۴/۱

۹۹/۰

۳۳/۲

۳۵

۲۰۰

۵۰/۱

۴۶/۰

۹۶/۱

۳۵

۴۰۰

۵۰/۱

۰۵/۱

۵۵/۲

۴۰

۲۰۰

۶۶/۱

۴۸/۰

۱۴/۲

۴۰

۴۰۰

۶۶/۱

۱۰/۱

۷۶/۲

۴۰

۶۰۰

۶۶/۱

۷۸/۱

۴۴/۳

۴۵

۲۰۰

۸۱/۱

۵۰/۰

۳۱/۲

۴۵

۴۰۰

۸۱/۱

۱۴/۱

۹۶/۲

۴۵

۶۰۰

۸۱/۱

۸۶/۱

۶۷/۳

احتیاجات ME  یک گوساله ۴۰ کیلوگرمی با افزایش وزن ۴۰۰ گرم در روز که با استارتر و جایگزین شیر تغذیه می کند. ۷۶/۲ مگا کالری در روز می باشد. اگر این گوساله تنها از شیر تغذیه کند. احتیاجات ME آن ۶۳/۲ مگا کالری در روز می باشد. علت این تفاوت چیست؟

تفاوت بین این دو گروه از گوساله ها در شیوه ای است که از انرژی استفاده می کنند . گوساله های تغذیه شده با استارتر با بازده کمتری از ME نسبت به انرژی مشتق شده از شیر یا جایگزین شیر استفاده می کنند. بدین دلیل که حداقل برخی از کربوهیدرات ها و پروتئین ها در خوراک استارتر با یه شکمبه تخمیر شوند تا مناسب برای هضم توسط گوساله ها کردند. با افزایش فعالیت شکمبه مقدار حرارت تولید شده توسط حیوان نیز افزایش می یابد. از آنجا که این حرارت یک محصول اصلی محسوب نمی شود که برای بدن قابلیت استفاده داشته باشد ، آن را به عنوان تلف شده در نظر می گیرند.

ما می توانیم میزان رشد مورد انتظار گوساله های مصرف کننده جایگزین شیر و استارتر گوساله را محاسبه نماییم. برای مثال ، در یک گوساله با وزن ۴۵ کیلوگرم و مصرف ۴۵۴ گرم جایگزین شیر و ۵۰۰ گرم استارتر گوساله شیری با کیفیت خوب: مادر اولین گام مصرف ME کل توسط گوساله را براساس ۱۰۰ درصد ماده خشک محاسبه می کنیم:

* مصرف جایگزین شیر گوساله = ۴۵۴ گرم پودر X 95 درصد ماده خشک = ۴۳۱ گرم ماده خشک

* مصرف استارتر = ۵۰۰ گرم پودر X 88 درصد ماده خشک = ۴۴۰ گرم ماده خشک

* فرض کنید که جایگزین شیر حاوی ۷۴/۴ مگا کالری ME در هر کیلوگرم ماده خشک باشد:

۴۳۱/۰ X  ۷۴/۴ = ۰۴/۲ مگا کالری ME

* فرض کنید استارتر حاوی ۳/۳ مگا کالری ME در هر کیلوگرم ماده خشک باشد:

۴۴۰/۰ X 30/3 = 45/1 مگا کالری ME

* کل  ME مصرف شده = ۰۴/۲ – ۴۵/۱ = ۴۹/۳ مگا کالری درروز

* احتیاجات MEm = 81/1 مگا کالری در روز (از جدول ۱ )

* ME موجود  برای رشد = ۴۹/۳ – ۸۱/۱ = ۶۸/۱ مگا کالری در روز

* با توجه به جدول ۱ ما می توانیم برآورد کنیم که رشد بین ۴۰۰ گرم در روز (که نیازمند ۱۴/۱ مگا کالری ME ) و ۶۰۰گرم در روز (که نیازمند ۸۶/۱ مگا کالری ME می باشد) است. برای انجام محاسبه دقیق تر ما نیازمند استفاده از معادله زیر می باشیم:

                                               ۶۵۲/۰    ( ۶۹/۰ x 2/1 ADG x 355/0 BW x 84/0 ) =  MEg

ما پس از دستکاری در معادله می توانیم به نرخ رشد مورد انتظار دست یابیم.

                                                ۶۵۲/۰   ( ۶۹/۰ x 2/1 ADG x 355/0 45 x84/0 )= 68/1

                                                             ۶۹/۰ x 2/1 ADG x 863/3 x 84/0 = 095/1

                                                                       ۲/۱ ADG x 863/3 X84/0 = 587/1

                                                                                ۲/۱ ADG x 863/3 = 889/1

                                                                                            ۲/۱ ADG = 489/0

                                                                                               ADG = 551/0

بنابراین این گوساله تحت شرایط طبیعی با استفاده از این جیره غذایی ۵۵۱ گرم افزایش وزن روزانه خواهد داشت. اگر گوساله نتواند به وزن ۵۵۱ گرم در روز دست یابد ، نتیجه می گیریم که عوامل خارجی وجود دارد که موجب محدودکردن رشد شده است که از آن جمله می توان به درجه حرارت های بسیار بالا یا پایین ، بیماری ، استرس، ازدحام بیش از حد و بسیاری دیگر از عوامل اشاره نمود.

About the Author | درباره نویسنده

Leave a Reply | پاسخ